TÜZÜK

TED KAYSERİ KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1- Derneğin adı “TED KAYSERİ KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ”dir.
Demeğin Merkezi Kayseri’dir.

Derneğin Amacı:
Madde 2- Dernek, TED Kayseri Koleji okullarında eğitim görenleri bir araya
toplayarak;
• Aralarında sosyal dayanışmayı sağlamak,
• Üyelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak,
• Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak,
• Okullarına destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Konu ve Biçimleri:
Madde 3- Derneğin çalışma konu ve biçimleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
• Amacı gerçekleştirmek için ilgili mevzuata uygun çalışma konularını belirler,
• Dernek, Genel Kural veya Yönetim Kurulunca belirlenen konularında toplantılar, konferanslar, paneller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenler,
• Yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenecek her türlü bilimsel,sosyal ve diğer yarışmalara katılabilir, yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir. Yer aldığı her türlü toplantılara temsilci gönderebilir,
• Derneğe gelir sağlamak için piyango, müsamere, konser ve yemek verir, reklamlar alabilir, reklam karşılığında anlaşmalar yapabilir,
• Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama fâaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir,
• Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir, kurulmuş işletmeleri devralabilir,
• Vakıf kurabilir,
• Türk Eğitim Derneği adını taşıyan okullara, derneklere, vakıflara ve spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlar,
• Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,
• Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlan temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır,
• Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
• Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları sağlar,
• Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya veriri ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder ve fek eder,
• Gerekli görülen yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar,
• Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

Derneğin Amblemi :
Madde 4- Amblem Türk Eğitim Derneği’nin kullandığı amblem olup, amblemde ay sarı, yıldızlar, meş’ale sapı ve çerçeve beyaz, meş’ale kırmızı, fon ve yazı Kolej mavisi ile renklendirilmiştir.

Dernek Üyeliği:
Madde 5- Derneğe üye olabilmek için:
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş gerçek kişi olmak,
• Dernekler Kanununda belirtilen diğer şartlara sahip olmak,
• Amaç maddesinde belirtilen okulların birinden mezun olmak gereklidir.

Üyeliğe Giriş:
Madde 6- Dernek üyeliğine giriş talebi iki üyenin yazılı referansını içeren üyelik
bildirimi ile yapılır. Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma:
Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu gibi kişiler Genel Kurulda itirazda bulunabilirler.

Üyelikten Çıkarılma:
Madde 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri:
Madde 9- Her asıl üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.Yıllık aidatlarını ödememiş olan üyeler genel kurula katılamazlar, oy kullanamazlar.

Derneğin Organları:
Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kumlu

Genel Kurul Görevleri, Yetkileri, Toplantı Karar Usul ve Şekilleri :
Madde 11- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2) Yönetim veya denetim kumlunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü :
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü :
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplan yönetim tı kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki sekreter seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Genel Kurulda alınacak karara istinaden yapılacak gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konulara gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :
Madde 12- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar :
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görevleri:
Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9) Demeğin uluslar ara» faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kurutuşlara fiye olarak katılması veya ayrılması,
10) Demeğin vakıf kurması,
11) Ticari işletmeler açmaya, şirket kurmaya, kurutu bir işletmeyi devralmaya veya ortak olmaya karar vermek veya Yönetim Kuruluna bu hususta yetki vermek,
12) Üyelikten çıkarılanların itirazlarını görüşerek karara bağlamak,
13) Derneğin fesih edilmesi,
14) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
15) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14- Yönetim Kurulu, Dokuz Asil Üye ve Dokuz Yedek Üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu’nun seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yapılarak bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, Bir Sayman, Bir Sekreter ve üyeleri belirlenir. Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Olağanüstü Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, yerine gelmiş olduğu Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yansından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa toplanır. Üst üste mazeretsiz olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına, oyların eşit olması durumunda çekilecek kuraya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üye göreve çağrıldıktan sonra Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağn yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerektiğinde fek etmek,
5) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6) Derneğe gelir sağlamak için reklamlar almak, reklam karşılığında anlaşmalar yapmak,
7) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
9) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
11) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Karulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri :
Madde 15- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre, oyların eşit olması halinde çekilecek kura ile yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlannı bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları :
Madde 16- Derneğin gelir kaynaklan aşağıda sayılmıştır:
1) Üye Aidatı: Üyelerden Derneğe ilk giriş ödentisi olarak 25,00 TL, yıllık olarak da 25,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3) Projelerden sağlanacak gelirler, sponsor katkıları ve reklam gelirleri,
4) İşletme gelirleri,
5) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi fâaliyetlerden sağlanan gelirler,
6) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
7) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
8) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
9)Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler :
Madde 17- Defter tutma esastarı;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin ilgili mevzuatta belirtilen yıl için belirlenen brüt gelir sınırını aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri : Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Koyıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Köyü Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıktan ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
w

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esasların belirtildiği (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri :
Madde 18- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri :
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ilgili mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi :
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kumlu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ilgili mevzuatta belirtilen “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi :
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 19- Derneğin, bir önceki yıla ait fâaliyetini ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 20- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ilgili mevzuatla belirlenen “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi :
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren yasal süresi içerisinde ilgili mevzuatta belirlenen şekilde “Taşınmaz Mal Bildirimi” dilekçesi doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi :
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ilgili mevzuatta belirtilen “Yurtdışmdan Yardım Alma Bildirimi” formu iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim :
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ilgili mevzuatta gösterilen “Proje Bildirimi” dilekçesine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi :
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde; genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi :
Madde 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, demetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri :
Madde 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konulannda olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği :
Madde 23- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kuralda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli :
Madde 24- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulu nan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kuralda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye işlemleri :
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklannın tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği :
Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş Bu Tüzük 25 (Yirmibeş) Maddedir.

19.04.2008 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tüzüğün 14’üncü maddesi aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri :
Eski Madde 14 – Yönetim kurulu, onbir asıl ve onbir yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bîr kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bîr sekreter ve yedi üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa toplanır. Üst üste mazeretsiz olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda allığı oy çokluğu sırasına, oyların eşit olması durumunda çekilecek kuraya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üye göreve çağrıldıktan sonra Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirilir

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme aît bütçeyi hazırlayarak genel kurala sunmak,
3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerektiğinde fek etmek.
5) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
6) Derneğe gelir sağlamak için reklamlar atmak, reklam karşılığında anlaşmalar yapmak,
7) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurala sunmak,
9) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
11) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri :
Eski Madde 14 – Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bîr kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bîr sekreter ve üyeleri belirlenir. Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Olağanüastü genel kurulca seçilen yönetim kurulu, yerine gelmiş olduğu yönetim kurulunun görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa toplanır. Üst üste mazeretsiz olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına, oyların eşit olması durumunda çekilecek kuraya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üye göreve çağrıldıktan sonra Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirilir

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme aît bütçeyi hazırlayarak genel kurala sunmak,
3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerektiğinde fek etmek.
5) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
6) Derneğe gelir sağlamak için reklamlar almak, reklam karşılığında anlaşmalar yapmak,
7) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurala sunmak,
9) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
11) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULU GÖREVİ İMZA

1. Fazıl Ahmet ESKİCİ Başkan

2. Koray ŞAPCI Başkan Yardımcısı

3. Aylin GÜPGÜPOĞLU Sayman

4. Mustafa Mert KARAHAN Genel Sekreter

5. Kübra İpek BİRER Genel Sekreter Yardımcısı

6. Gülşen BAŞYAZICIOĞLU Üye

7. Ebru BİLLUR Üye

8. Alper AKIN Üye

9. Ahmet BÜYÜKNALBANT Üye

Işbu Tüzük 5253 Sayılı Dernekler
Kanunu Uygundur.